Respira.lt

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Respira.lt taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir UAB „Gilrinda“, įmonės kodas 135255894, adresas P. Vaičaičio g. 1, LT-50284 Kaunas, (toliau – Pardavėjas), teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje Respira.lt susijusios nuostatos.

1.2 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo, pristatymo būdus ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ bei apmoka už prekes.

1.4 Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę visi veiksnūs Fiziniai asmenys ir Juridiniai asmenys.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1 Pardavėjas asmens duomenis renka, tvarko ir saugo vadovaudamasi Taisyklėmis, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

2.2 Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje Respira.lt, Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.3 Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis šiais tikslais: elektroninės prekybos tikslu, t.y., siekiant identifikuoti Pirkėją, vykdyti prekių pardavimo el. parduotuvėje veiklą, apdoroti Pirkėjo užsakymus, išrašyti Pirkėjui finansinius dokumentus, pristatyti prekes, atlikti pinigų grąžinimą ar prekių keitimą, spręsti su Pirkėjo atliktu pirkimu susijusias problemas, vykdyti kitus Pardavėjo įsipareigojimus (detaliau – Taisyklių 4.  punktas), tiesioginės rinkodaros tikslu (detaliau – Taisyklių 9.6 punktas).

2.4 Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tikslais, nurodytais 2.2.3 punkte.

2.5 Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.

2.6 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.respira.lt sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti nustatytų LR teisės aktų.

3.2 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.3 Jei pasikeičia Pirkėjo užsakymo/registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti Pardavėjui.

3.4 Jei Pirkėjas, suderintu prekių pristatymo metu, be svarbios priežasties atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo pilnai sumokėti Pardavėjui papildomo pristatymo išlaidas prieš pakartotiną pristatymą.

3.5 Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu numatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, atsisakyti sudarytos prekių pirkimo – pardavimo nuotolinės sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama. Ši pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.22810 str. ir 6.22811 str.

3.6 Pirkėjas turi teisę anuliuoti ar koreguoti užsakymą, kol jis nėra apmokėjęs išankstinės sąskaitos faktūros. Pirkėjas turėtų susisiekti su Pardavėju el. paštu [email protected]

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą, apmokėti banko pavedimu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

4.2 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

4.3 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir el. parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Respira.lt teikiamomis paslaugomis.

4.4 Pirkėjui pasinaudojus teise (šių Taisyklių 3.5 punktas) atsisakyti sudarytos prekių pirkimo – pardavimo nuotolinės sutarties, pranešus apie tai Pardavėjui raštu (nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos (šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama), Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos, įskaitant pristatymo išlaidas. Pardavėjas atlieka grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent grąžinimo metu su pirkėju buvo susitarta kitaip. Kuomet prekės pristatymo metu pinigai buvo sumokami kurjeriui – šiuo atveju pinigai grąžinami į banko sąskaitą. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

4.5 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

4.6 Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve.

4.7 Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos.

4.8 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės Respira.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

5.1 Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM. Respira.lt pasilieka teisę keisti prekių kainas.

5.2 Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą el. parduotuvėje pasirinkdamas nurodytą apmokėjimo būdą. Apmokama banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema ar nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į užsakymo informacijoje pateiktą Pardavėjo banko sąskaitą.

5.3 Apmokant iš anksto bankiniu pavedimu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visą užsakymo kainą per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Tik gavus apmokėjimą už prekes Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1 Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2 Prekių pristatymo mokestis yra nurodytas užsakymo krepšelyje ir pateikiamas el. parduotuvės „ Prekių pristatymas“ skyriuje.

6.3 Prekių pateikimo Pirkėjui terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Prekių pristatymo terminai pateikiami el. parduotuvės „Prekių pristatymas“ skyriuje.

6.4 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui pateikiamos ne laiku ne dėl Pardavėjo kaltės arba dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo.

6.5 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats, jei užsakymo formoje nenurodyta kitaip. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.6 Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui (kurjeriui), surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

6.7 Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pardavėją el. paštu [email protected], jei siunta kurjerio pateikiama pažeistoje pakuotėje, ir pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.

7. PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTIJA

7.1 Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės bendrosios savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio monitoriaus ypatybių.

7.3 Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

8.1 Kokybiškų prekių grąžinimo taisyklės:

 • 8.1.1 Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse nustatytais atvejais ir sąlygomis.
 • 8.1.2 Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu numatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 st., išlaidų, atsisakyti sudarytos nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama. Ši pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.22810 str. ir 6.22811 str.
 • 8.1.3 Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę, turi užpildyti Pardavėjo nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą, kuris Pirkėjo prašymu atsiunčiamas Pirkėjui el. paštu. Užpildytas prekių grąžinimo dokumentas pateikiamas kartu su grąžinama preke. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
 • 8.1.4 Pirkėjas pats apmoka kokybiškos prekės grąžinimo metu patirtas pristatymo išlaidas.
 • 8.1.5 Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus už grąžinamą prekę (šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama), per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos, įskaitant pristatymo išlaidas. Pardavėjas atlieka grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent grąžinimo metu su pirkėju buvo susitarta kitaip. Kuomet prekės pristatymo metu pinigai buvo sumokami kurjeriui – šiuo atveju pinigai grąžinami arba į banko sąskaitą. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

8.1.6 Grąžinamos tinkamos kokybės prekės privalo atitikti šiuos reikalavimus:

 • 8.1.6.1 Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo;
 • 8.1.6.2 Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • 8.1.6.3 Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nenaudota;
 • 8.1.6.4 Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeistos etiketės, nenuplėšytos apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi priedai);
 • 8.1.6.5 Grąžinamos prekės komplektacija turi būti nepakitusi, tokia kokia buvo įteikta pirkėjui;
 • 8.1.6.6 Prekės, kurios yra supakuotos į vakuuminę pakuotę, siekiant išsaugoti prekės higienines savybes, gali būti grąžinamos tik nepažeistoje vakuuminėje pakuotėje;
 • 8.1.6.7 Grąžinant prekę, būtina pateikti grąžinamos prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
 • 8.1.6.8 Pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki pardavėjo.

8.1.7 Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma sutartims, kurios yra numatytos LR CK 6.22810 str. 2 dalyje.

8.2 Nekokybiškų prekių grąžinimo taisyklės:

 • 8.2.1 Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse nustatytas teises.
 • 8.2.2 Nekokybiškų prekių grąžinimas Pirkėjui yra nemokamas LR teritorijoje. Jei prekė yra pakuojama, pakavimo išlaidos nekompensuojamos.
 • 8.2.3 Vykdant prekės(-ių) pakeitimą, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo priėmimo dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitarė ir nenumatė kitaip.

9. RINKODARA IR INFORMACIJOS SIUNTIMAS

9.1 Pardavėjas el. parduotuvėje Respira.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

9.4 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.5 Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, el. pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM (šlamšto) kategoriją, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9.6 Tiesioginės rinkodaros (naujienlaiškių) turinys siunčiamas Pirkėjui el. paštu, tik jei Pirkėjas užsisakė šią paslaugą el. parduotuvėje.

10. ATSAKOMYBĖ

10.1 Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo/registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų užsakymo/ registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusias pasekmes.

10.2 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.3 El. parduotuvė neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per el. parduotuvėje esančias nuorodas.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2 Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.